หากยังมีความเชื่องมงายอยู่ละก็ สู้ไม่นับถือศาสนาเสียเลยจะดีกว่า

การเรียนรู้ธรรมะนั้นจะต้องแปรเปลี่ยนความงมงายเป็นปัญญา

ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงของสรรพสัตว์

กลับคืนสู่จิตใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์แห่งพุทธะ

แม่ชีฉือจี้