หากสร้างกุศลในแต่ละวัน มีสามสิ่ง คือ

วาจาเป็นกุศล มองเป็นกุศล ปฏิบัติเป็นกุศล

อีก ๓ ปี ฟ้าจะประทานซึ่งโชคลาภวาสนามาให้

หากก่ออกุศลในแต่ละวัน มีสามสิ่ง คือ

วาจาเป็นอกุศล มองเป็นอกุศล ปฏิบัติเป็นอกุศล

อีก ๓ ปี ฟ้าจะประทานซึ่งภัยมาให้

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง