ใจตรงแน่วแน่มั่นคงไม่ยึดหมาย            คือภาวะจิตภายในแห่งพุทธะ

คนหลงยึดหมายในรูปลักษณ์สี่นา             เพียรฝึกสัมมาสมาธิวิสุทธิ์ธรรม

ตัดขาดสิ้นความคิดอกุศล                        ตัดขาดสิ้นตัวตนอัตตาหนา

ตัดขาดสิ้นใจขุ่นมัวฟุ้งซ่านนา                  เจริญภาวนาแจ้งกาลนี้เทอญ