เรื่องใหญ่ของชีวิตคือ จะต้องรู้คุณค่าและความหมายของชีวิต

ชีวิตมิใช่ดับสูญ แต่สืบเนื่องเรื่อยไปในเหตุและผล

และจากผลเป็นเหตุต่อไป

ชีวิตนิรันดร์ดีงามอยู่ที่เจ้าจะสามารถใช้ปัญญาแยบยล

ไปค้นพบความเป็นอนิจจัง แต่ไม่ใช่ใฝ่หาความงามเฉพาะหน้า

พระพุทธจี้กง