จิตที่มีความเมตตากรุณายิ่งมาก

สติปัญญายิ่งสูง

ความทุกข์ยิ่งน้อย