สิ่งแวดล้อมทำให้จิตใจปุถุชนเปลี่ยนแปลงได้

แต่จิตใจของปราชญ์เมธีสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้