การปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนการต่อสู้กับความวิตกกังวล

การพูดธรรมะเปรียบเสมือนกับการให้แสงสว่างสืบทอดไปสู่อนาคต

ปัญญาเปรียบเสมือนกับการสร้างสะพานข้ามพ้นโลกถึงฝั่งนิพพาน

โพธิสัตว์เปรียบเสมือนมารดาแห่งเมตตากรุณาของเวไนยสัตว์

Master Hsing Yun