ผู้มีบุญอุบัติขึ้นบนโลก ทุกยุคทุกสมัย

ไม่ว่าอุบัติขึ้นมา ณ ที่ใด ศาสนาใดก็ตาม

คำสอนของท่านเป็นหนึ่งเดียวและอย่างเดียวกันเสมอ

คือ เพื่อรู้จักพระเจ้า และเพื่อทำให้วิญญาณหลุดพ้น

ท่านตุลสีทาส