โลกนี้เปรียบเช่นเนื้อนา

คนปลูกสิ่งใดไว้

เขาย่อมได้รับผลของสิ่งนั้น

พระเยซู