หนอนหรือแมลง เทพหรือยักษ์มาร

สัตว์เดรัจฉาน สองเท้า สี่เท้า หรือมนุษย์

และสัตว์น้อยใหญ่ชนิดต่างๆ

ทั้งหมดนั้นมีต้นกำเนิดในทะเล

สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะผลกรรมของตน

ท่านสาธโจ พาย