ไม่มีอะไรแย่เท่ากับความเย่อหยิ่งอวดดี

ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอ คือคนที่ดีพอ

ผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้ว คือผู้ที่ดีไม่พอ

ฟังเสี้ยวหยู