คำพูดที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นั้น เราจะไม่นำพาหรอกหรือ

หากเราสามารถนำไปปฏิบัติ แล้วแก้ไขสิ่งบกพร่องของเรา

นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด !

คำพูดที่เป็นประโยชน์นั้น เราจะไม่นำพาหรอกหรือ

หากเราสามารถนำมาขบคิด แล้วเข้าใจถึงสาระแก่นแท้

นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด !

หากเพียงรับรู้ แต่มิได้นำพา ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ป่วยการ

ขงจื้อ