การเรียนรู้ธรรมง่าย การเข้าถึงธรรมนั้นยาก

การเข้าถึงธรรมง่าย การรักษาอยู่ในธรรมนั้นยาก

การรักษาอยู่ในธรรมง่าย การรู้แจ้งในธรรมนั้นยาก

การรู้แจ้งในธรรมง่าย การปฏิบัติธรรมนั้นยากกว่า

คณาจารย์ซิงหวิน