คุณค่ามิใช่แสวงหาภายนอก แต่มีอยู่แล้วภายใน

บางคนคิดว่าคุณค่านั้นอยู่ที่คำพูดที่งดงาม ปรุงแต่งหรูหรา

อยู่ที่คำพูดโอ้อวดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถ มีความเก่ง

คิดให้ดีก่อน คุณค่าไม่ได้อยู่ที่คำพูดโอ้อวดตัวเอง

แต่อยู่ที่คนๆ นั้นปฏิบัติจริงจังตามที่พูดได้ นั่นคือคนที่มีคุณค่า

พระโพธิสัตว์อนุศาสน์