คนต้องยอมรับกรรมที่ตนทำไว้ในชาตินี้

เมื่อตนจากโลกนี้ไปแล้ว ร่างกายก็ไม่ได้ติดตามวิญญาณไปด้วย

ทั้งชนชั้นวรรณะก็ไม่ได้ติดตามไปด้วย

กรรมดีและชั่วเท่านั้นจะติดตามวิญญาณไป

คัมภีร์อาทิครันถ์