ผู้อยู่ในวรรณะต่ำ (สามัญชน)

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ย่อมข้ามพ้นสังสารวัฎได้

ตุลสี