โลกใบนี้จะสงบสุขได้ก็อยู่ที่มนุษย์กระทำกัน

เราร่ำร้องอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุข

อยากจะปลอดภัยไม่เกิดภัยพิบัติ

ก็ต้องดูที่การกระทำของพวกท่านแต่ละคน

ดูว่าจิตใจของพวกท่านจะใสสะอาด

จะทำเพื่อส่วนรวมกันมากแค่ไหน

พระโพธสัตว์กวนอิม