จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของมหาบุรุษ มิใช่เพื่อครอบครอง

แต่เพื่อเกื้อกูล ยังประโยชน์ และเสียสละเพื่อมวลชน

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อให้จิตใจอิ่มเอบเบิกบาน