อดทนคือความสูงส่ง

สามัคคีคือความล้ำค่า

ทั่วหล้าปรองดอง สงบสุข

ทุกครัวเรือนจึงจะบังเกิดพุทธะ

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง