ขยันและประหยัด ยืนหยัดอดทน

ทำตนเชื่อถือได้ อ่อนน้อมถ่อมตน

รู้จักประมาณตน รู้ผิดและรู้ชอบ

ตั้งปณิธาน เข้าใจจิตใจผู้อื่น

ไม่โลภรู้สันโดษ เด็ดเดี่ยวมั่นคง

เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย

วาทะปราชญ์ : กว๋อฉาง