มีน้อยคนนักเมื่อตกอยู่ในภาวะอับจน

แล้วยังรู้สึกสำนึกในบุญคุณ

คนที่กตัญญูรู้คุณคนและรู้จักการให้นั้น

จะไม่มีวันอับจน

วาทะธรรม : แม่ชีฉือจี้