เมธีทุกท่านควรทราบ

โลกโลกีย์แห่งนี้มิใช่ที่อยู่ที่ถาวรของเรา สรรพสิ่งในโลกล้วนอนิจจัง

ญาติมิตรพี่่น้อง ชื่อเสียงลาภยศ ความรักผูกพัน มิอาจอยู่ยาวนาน

สิ่งเหล่านี้ ให้เราได้ยืมใช้ แต่มิใช่เป็นของเรา

เมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติฟ้าดิน

เมื่อถึงเวลาก็ต้องชดใช้คืนแก่กฏแห่งกรรม

สิ่งนี้คือความจีรังเที่ยงแท้ของฟ้าดิน ใครก็ไม่อาจหลบเลี่ยงได้

ใครก็ไม่อาจที่จะต่อต้านได้

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์