กิเลส ตัณหา กามราคะ

รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ

หาใช่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวไม่

แต่ความกำหนัด ยินดี พอใจ

ในสิ่งเหล่านั้นต่างหากเล่าน่าสะพรึงกลัว

ตรัยโลกนาถ