ความร่ำรวยที่แท้จริง คือความปิติยินดี

มิใช่การมีทรัพย์สมบัติ

ความยากจนที่แท้จริง คือการไม่รู้เท่าทัน

มิใช่ไร้ซึ่งเงินทอง

Master Hsing Yun