คุณค่า…มิใช่แสวงหาภายนอก

แต่มีอยู่แล้ว…ภายใน

พระโพธิสัตว์อนุศาสน์