สิ่งที่ฉันพูดในขณะนี้ไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษ

ที่ฉันพูดนั้นคือหลักธรรมที่สมเหตุสมผล

เหตุใดพุทธะจึงกล่าว “มหาเมตตา มหากรุณา”

เหตุใดปราชญ์ขงจื๊อจึงกล่าว “ตั้งตนให้ดีงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ”

“ปฏิบัติ” ก็คือการคิดแทนผู้อื่น

เธอคิดแทนผู้อื่น จิตใจของเธอเรียบสงบ

ทุกวันมีจิตใจที่สำนึกในบุญคุณ ทุกวันของเธอเหมือนอยู่บนสวรรค์

พระโอวาทอริยเจ้า : อริยะเจ้าน้ำใส