ในขณะที่เป็นมนุษย์

ให้เจ้าทำจิตของเจ้าให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นตลอดเวลา

เมื่อจิตของเจ้าบริสุทธิ์มากพอ

พอถึงเวลาที่เจ้าตาย

จิตที่บริสุทธิ์ของเจ้า ก็จะนำเจ้ากลับไปสู่นิพพานได้เอง

องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า