ปณิธาน คือ…จิตเดิมแท้ของเวไนย์สัตว์

ปณิธาน คือ…ความมุ่งมั่นของเวไนยสัตว์

ปณิธาน คือ…เครื่องเตือนสติของเวไนยสัตว์

ปณิธาน คือ…วิถีนำทางสู่โพธิมรรคของเวไนยสัตว์

มัญตัญญุตา