เมื่อใดที่มนุษย์กับมนุษย์ลงโทษกันไม่ได้

เมื่อนั้นฟ้าดินจะช่วยจัดการ

เมื่อใดที่คนกับคนไม่สามารถตัดสินให้เที่ยงธรรมได้

เมื่อนั้นฟ้าดินจะเที่ยงธรรม

อย่าเห็นว่าการฆ่า (สัตว์) เป็นเรื่องที่ไม่มีผลตอยสนอง

ย่อมมีผลตอบสนอง

หลันไฉ่เหอ