ยามมีควรคิดถึงความจน

ยามจนไม่ควรคิดถึงยามมี

เจิงก่วงเสียนเหวิน