มีทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้

ต้องเรียนรู้ตามดูความจริงของกายใจ

ไม่ใช่ดูคนอื่นหรืออารมณ์ภายนอก

แต่เมื่อมีสิ่งกระทบจิตให้รู้ทันความคิด

ตามรู้ดูความเกิดดับของจิตจนไม่เอากับมัน

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ