ผู้รู้ไม่พูด ผู้พูดไม่รู้

ดังนั้น ผู้บรรลุธรรมจึงดำเนินการสอนโดยไร้คำพูด

จวงจื่อ