หากอยากรู้เหตุที่สร้างมาในอดีีต

จงดูผลกรรมที่ได้รับในปัจจุบัน

อยากรู้ผลกรรมในชาติต่อไป

จงดูสิ่งที่สร้างในปัจจุบันนั่นคือเหตุ

เทพเจ้ากวนอู