เมื่อเราตายไป

ทุกสิ่งย่อมจะตกเป็นมรดกของคนรุ่นหลังหรือของแผ่นดิน

คนมีปัญญา ย่อมจะใช้จ่ายให้เกิดสาระได้

สิ่งทีเหมือนเงาตามตัวตามตัวเราไปในชาติหน้านั้น

มีแต่บุญกับบาปเท่านั้น สิ่งอื่นหามีติดไปได้ไม่

ธรรมรักษา