ใจคนเสมือนหนึ่งน้ำใสในอ่างใหญ่

น้ำนิ่ง…สิ่งแปลกปลอมย่อมจมลงผิวน้ำใสส่องเห็นหน้าตา ผิวพรรณ ผมเผ้า

ต่อเมื่อสายลมพัดผ่าน…

น้ำไหว…น้ำใสกลายเป็นขุ่นมัว ย่อมไม่อาจสะท้อนภาพลักษณ์แต่เดิมได้

ใจคนก็เช่นกัน