คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง


จงจำไว้ว่า อย่าทุกข์กับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรา

อย่าทุกข์ในสิ่งที่ไม่มี แล้วยังจะไปทุกข์อีก

รัก โลภ โกรธ หลง อารมณ์พวกนี้ จงรู้จักมีให้เป็น แล้วจะไม่ทุกข์มาก

อย่าทุกข์กับการพลักพราก ทุกสิ่งย่อมมีเกิดตับ

มีตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งจึงต้องทำใจให้ได้

คือ จิตใจของเราจงรู้คิดในทางที่ดี แม้จะเจอความทุกข์ยากลำบาก

ใจที่ดีนั่นแหละจะเป็นตัวฝ่าฟันหาทางออกให้กับตัวเราเอง

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : หนึ่งในแปดเซียนหลันไฉ่เหอ

มีน้อยคนนักเมื่อตกอยู่ในภาวะอับจน

แล้วยังรู้สึกสำนึกในบุญคุณ

คนที่กตัญญูรู้คุณคนและรู้จักการให้นั้น

จะไม่มีวันอับจน

วาทะธรรม : แม่ชีฉือจี้

จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของมหาบุรุษ มิใช่เพื่อครอบครอง

แต่เพื่อเกื้อกูล ยังประโยชน์ และเสียสละเพื่อมวลชน

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อให้จิตใจอิ่มเอบเบิกบาน

เรื่องใหญ่ของชีวิตคือ จะต้องรู้คุณค่าและความหมายของชีวิต

ชีวิตมิใช่ดับสูญ แต่สืบเนื่องเรื่อยไปในเหตุและผล

และจากผลเป็นเหตุต่อไป

ชีวิตนิรันดร์ดีงามอยู่ที่เจ้าจะสามารถใช้ปัญญาแยบยล

ไปค้นพบความเป็นอนิจจัง แต่ไม่ใช่ใฝ่หาความงามเฉพาะหน้า

พระพุทธจี้กง

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular