คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘สัจธรรมแห่งชีวิต’ Category


สัจธรรม คือแหล่งหลบภัยจากพายุแห่งความโง่เขลา

ความอ่อนโยน จะดับเปลวไฟแห่งความเกลียดชัง

การรู้จักให้ จะขจัดกระแสเชี่ยวกรากแห่งความโลภ

การรู้จักถ่อมตน จะทำให้ภูเขาแห่งความยโสราบเรียบ

Master Hsing Yun

ผู้รู้ไม่พูด ผู้พูดไม่รู้

ดังนั้น ผู้บรรลุธรรมจึงดำเนินการสอนโดยไร้คำพูด

จวงจื่อ

ใจคนเสมือนหนึ่งน้ำใสในอ่างใหญ่

น้ำนิ่ง…สิ่งแปลกปลอมย่อมจมลงผิวน้ำใสส่องเห็นหน้าตา ผิวพรรณ ผมเผ้า

ต่อเมื่อสายลมพัดผ่าน…

น้ำไหว…น้ำใสกลายเป็นขุ่นมัว ย่อมไม่อาจสะท้อนภาพลักษณ์แต่เดิมได้

ใจคนก็เช่นกัน

สิ่งแวดล้อมทำให้จิตใจปุถุชนเปลี่ยนแปลงได้

แต่จิตใจของปราชญ์เมธีสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้

จิตที่มีความเมตตากรุณายิ่งมาก

สติปัญญายิ่งสูง

ความทุกข์ยิ่งน้อย

ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงของชีวิต

ล้วนเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง

เรื่องใหญ่ของชีวิตคือ จะต้องรู้คุณค่าและความหมายของชีวิต

ชีวิตมิใช่ดับสูญ แต่สืบเนื่องเรื่อยไปในเหตุและผล

และจากผลเป็นเหตุต่อไป

ชีวิตนิรันดร์ดีงามอยู่ที่เจ้าจะสามารถใช้ปัญญาแยบยล

ไปค้นพบความเป็นอนิจจัง แต่ไม่ใช่ใฝ่หาความงามเฉพาะหน้า

พระพุทธจี้กง

คุณค่า

Jun 20, 2011 Author: admin | Filed under: สัจธรรมแห่งชีวิต

คุณค่า…มิใช่แสวงหาภายนอก

แต่มีอยู่แล้ว…ภายใน

พระโพธิสัตว์อนุศาสน์

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular